Shamshin Pyotr

Pyotr Shamshin. Portrait of Yekaterina F. Tolstaya. 1845
Portrait of Yekaterina F. Tolstaya
1845

Oil on canvas. 50.1 × 39.5 cm

Tretyakov Gallery

#1 2014 (42)

Lyudmila Markina

24720