Chen Shizeng

Chen Shizeng. Returning to Her Parental Home, a Beijing Genre Scene
Returning to Her Parental Home, a Beijing Genre Scene

28.5 × 34.7 cm

National Art Museum of China (NAMOC)

#3 2017 (56)

Wu Weishan

24646