Chestnyakov Yefim

Yefim CHESTNYAKOV. King of Black Grouses
King of Black Grouses

Oil on canvas. 71.5 × 88.5 cm

Kostroma Museum-Reserve of History, Architecture and Art

#1 2009 (22)

Irina Kuleshova

24621
Yefim CHESTNYAKOV. Portrait of Galina Alexandrovna Smirnova, Chestnyakov’s Niece
Portrait of Galina Alexandrovna Smirnova, Chestnyakov’s Niece

Oil on canvas. 50.5 × 37.5 cm

Kostroma Museum-Reserve of History, Architecture and Art

#1 2009 (22)

Irina Kuleshova

24622
Yefim CHESTNYAKOV. Entry into the City of Universal Welfare
Entry into the City of Universal Welfare

Oil on canvas. 64.5 × 98 cm

Kostroma Museum-Reserve of History, Architecture and Art

#1 2009 (22)

Irina Kuleshova

24623