Jin Shangyi

Jin Shangyi. A Tajik Girl. 1984
A Tajik Girl
1984

Oil on canvas. 60 × 50 cm

National Art Museum of China (NAMOC)

#3 2017 (56)

Wu Weishan

24405