Frangulyan Georgy

Georgy FRANGULYAN. Torso. 2012
Torso
2012

Bronze

#3 2012 (36), #4 2017 (57)

Anna Ilyina

24084
Georgy FRANGULYAN. Nude. 1982
Nude
1982

Bronze. Height – 159 cm

#1 2015 (46)

Nadezhda Yurasovskaya

24085