Koltunov Vladimir

Koltunov Vladimir. Portrait with a Mirror. 1970s
Portrait with a Mirror
1970s

Lithography on paper. 61.5 × 42.8; 48.2 × 38 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

18476
Koltunov Vladimir. A Sunny Evening. 1975
A Sunny Evening
1975

Lithographic pencil on paper. 48.7 × 39.1 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

18477