Zlotnikov Yuri

Yuri ZLOTNIKOV. Signal Systems. 1959
Signal Systems
1959

Tempera on paper. 60 by 80 cm

#4 2004 (05)

S. Len

17985