Zlatov Alexander

Alexander ZLATOV. Girl with a Cage. Late 1820s
Girl with a Cage
Late 1820s

Oil on canvas. 53.3 × 44.7 cm

Tretyakov Gallery

#4 2010 (29)

Lyudmila Markina

17983