Zelentsov Kapiton

Zelentsov Kapiton. Portrait of a Military Man. 1829 (?)
Portrait of a Military Man
1829 (?)

Oil on canvas. 27 by 22 cm

The V.P.Sukachov Irkutsk Regional Museum of Fine Arts

#4 2004 (05)

N. Tolstaya

17973
Zelentsov Kapiton. Inside the Rooms. Sitting-room in the Attic. End of the 1820s
Inside the Rooms. Sitting-room in the Attic
End of the 1820s - early 1830s

Oil on canvas. 44.5 × 72.3 cm

Tretyakov Gallery

#3 2010 (28)

Natalya Gorlenko

17974