Zatulovskaya (Mikhailova) Raisa

Zatulovskaya (Mikhailova) Raisa. A glass of tea. 1943
A glass of tea
1943

Oil on canvas. 34.1 × 28.2 cm

Property of the artist’s family

#2 2015 (47)

Ksenia Karpova

17927