Zabolotsky Pyotr

Zabolotsky Pyotr. Portrait of Mikhail Lermontov. 1837
Portrait of Mikhail Lermontov
1837

Oil on cardboard. 36 × 28.1 cm

Tretyakov Gallery

#1 2015 (46), #2 2016 (51)

Yevgeny Bogatyrev

17867