Zhukovsky Stanislav

Zhukovsky Stanislav. Prince's House in Autumn. 1909
Prince's House in Autumn
1909

Oil on canvas. 64.2 by 84.5 cm

Tyumen Regional Museum of Fine Arts

#3 2004 (04)

A. VASKOVA, N. TOLSTAYA

17857
Zhukovsky Stanislav. Autumn Evening. 1905
Autumn Evening
1905

Oil on canvas. 75.2 by 115 cm

Tretyakov Gallery

#1 2005 (06)

O. Atroshchenko, M. Valyaeva

17858
Zhukovsky Stanislav. Interior of the Library in the Landlord's House. 1916 (?)
Interior of the Library in the Landlord's House
1916 (?)

Oil on canvas. 80 by 106 cm

The State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan

#2 2005 (07), #2 2018 (59)

Olga Piulskaya

17859
Zhukovsky Stanislav. Easter Still-life. 1915
Easter Still-life
1915

Oil on canvas. 87.5 by 132.3 cm

Tretyakov Gallery

#3 2006 (12)

Yekaterina Selezneva

17860
Zhukovsky Stanislav. Winter. 1915
Winter
1915

Oil on cardboard mounted on canvas

42 × 64 cm

Private collection

#1 2021 (70)

Natalia Avtonomova

29757