Zhen Chen

Chen Zhen. Jue Chang. Dancing Body-Drumming Mind (The Last Song). 2000
Jue Chang. Dancing Body-Drumming Mind (The Last Song)
2000

Wood, metal, chairs, beds, cowhide, ropes.

244 × 1800 × 1400 cm

#2 2009 (23)

17587