Gavrilov Vladimir

Gavrilov Vladimir. Nude. 1950
Nude
1950

Oil on canvas. 110 by 180 cm

#3 2006 (12)

Natalya Alexandrova

16150