Braz Osip

Osip BRAZ. Portrait of Anton Chekhov. 1898
Portrait of Anton Chekhov
1898

Oil on canvas. 102 х 80 cm

Tretyakov Gallery

#2 2006 (11), #3 2012 (36), #2 2016 (51)

Valentin Rodionov

14141