Akimov N.

N.Akimov. "Joy" by D.Shcheglov
"Joy" by D.Shcheglov
1931

Leningrad

#2 2004 (03)

V. KALASHNIKOV

13273