Mogilevsky Alexander

Alexander MOGILEVSKY. Borodinsky Bridge. 1930s
Borodinsky Bridge
1930s

Coloured lithography on paper

27.9 × 35.6 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

20266