Milashevsky Vladimir

Vladimir MILASHEVSKY. Pushkin Strolling along Staraya Basmannaya Street.
Pushkin Strolling along Staraya Basmannaya Street
1971

Illustration to Alexander Pushkin’s novella “Coffin Maker”. 1971

Watercolour, ink, white on paper. 52 x 41.5 cm

#2 2012 (35)

Svetlana Belekhova

19717
Vladimir MILASHEVSKY. Female Bathers. Kuskovo. 1938
Female Bathers. Kuskovo
1938

Ink, a match, watercolour on paper. 31.7 × 46.1 cm

#1 2015 (46)

Irina Leytes

19718