Landscape

Zakharov Gury. Torzhok. Embankment. 1978
Zakharov Gury
Torzhok. Embankment
1978

Series "Pushkin Ring Travel".

Linocut. 69 by 66 cm

#2 2004 (03), #3 2017 (56)

V. AZARKOVICH

17934
Zakharov Gury. My Mother at the Gate of the Church of St. John-the-Warrior. 198
Zakharov Gury
My Mother at the Gate of the Church of St. John-the-Warrior
1987

Series "Moscow"

Colour linocut. 100 by 77 cm

#2 2004 (03)

V. AZARKOVICH

17935
Zaltsman Pavel. Autumn Comfort. 1982
Zaltsman Pavel
Autumn Comfort
1982

Pen and ink on paper. 52 by 74 cm

#4 2007 (17)

Natalya Apchinskaya

17910
Zeitman Isai. Pertsov House. 1963
Zeitman Isai
Pertsov House
1963

Watercolours on paper

33 × 44.5 cm

Collection of Irina Stezhka, Moscow

#4 2020 (69)

Isai Zeitman

29098
Zhelvakov Vyacheslav. Huashan Mountain. 2017
Zhelvakov Vyacheslav
Huashan Mountain
2017

Oil on canvas. 80 × 90 cm

#4 2017 (57)

Manana Popova

17585
Zhilinsky Dmitry. White Horse. 1976
Zhilinsky Dmitry
White Horse
1976

Tempera on chipboard. 108 by 59 cm

Sochi Fine Art Museum

#4 2007 (17)

Maria Chegodaeva

17606
Zhilinsky Dmitry. Boy and Mountains. 1972
Zhilinsky Dmitry
Boy and Mountains
1972

Oil on wood on chipboard. 58.5 by 137.5

Tretyakov Gallery

#4 2007 (17)

Maria Chegodaeva

17607
Zhukovsky Stanislav. Prince's House in Autumn. 1909
Zhukovsky Stanislav
Prince's House in Autumn
1909

Oil on canvas. 64.2 by 84.5 cm

Tyumen Regional Museum of Fine Arts

#3 2004 (04)

A. VASKOVA, N. TOLSTAYA

17857
Zhukovsky Stanislav. Autumn Evening. 1905
Zhukovsky Stanislav
Autumn Evening
1905

Oil on canvas. 75.2 by 115 cm

Tretyakov Gallery

#1 2005 (06)

O. Atroshchenko, M. Valyaeva

17858
Zhukovsky Stanislav. Winter. 1915
Zhukovsky Stanislav
Winter
1915

Oil on cardboard mounted on canvas

42 × 64 cm

Private collection

#1 2021 (70)

Natalia Avtonomova

29757
Zhulyova Daria. The “Silence” series.  2021
Zhulyova Daria
The “Silence” series
2021

Sheet 1

Pastel, pencil on paper

60 × 84 cm

#1 2022 (74)

Vera Lagutenkova

32025
Zhulyova Daria. The “Silence” series.  2021
Zhulyova Daria
The “Silence” series
2021

Sheet 2

Pastel, pencil on paper

60 × 84 cm

#1 2022 (74)

Vera Lagutenkova

32027
Zhulyova Daria. The “Silence” series.  2021
Zhulyova Daria
The “Silence” series
2021

Sheet 3

Pastel, pencil on paper

60 × 84 cm

#1 2022 (74)

Vera Lagutenkova

32029
Zverkov Yefrem. Spring in the North. 1969
Zverkov Yefrem
Spring in the North
1969

Oil on canvas. 100 by 190 cm

#1 2003 (01)

A. MOROZOV

17961
Zverkov Yefrem. Spring Has Come
Zverkov Yefrem
Spring Has Come

Oil on canvas. 100 by 90 cm

#2 2006 (11)

Anna Sopotsinskaya

17962
Zverkov Yefrem. Autumn Light
Zverkov Yefrem
Autumn Light

Oil on canvas. 100 by 100 cm

#2 2006 (11)

Anna Sopotsinskaya

17963
Zverkov Yefrem. Spring Brook
Zverkov Yefrem
Spring Brook

Oil on canvas. 100 by 90 cm

#2 2006 (11), #1 2020 (66)

Anna Sopotsinskaya

17964
Zverkov Yefrem. A Quiet Evening
Zverkov Yefrem
A Quiet Evening

Oil on canvas. 100 by 100 cm

#2 2006 (11)

Anna Sopotsinskaya

17965
Zverkov Yefrem. In the Homeland
Zverkov Yefrem
In the Homeland

Oil on canvas. 100 by 100 cm

#2 2006 (11), #3 2017 (56), #2 2021 (71)

Anna Sopotsinskaya

17966
Zverkov Yefrem. Blue Expanse of a Country. 1989
Zverkov Yefrem
Blue Expanse of a Country
1989

Oil on canvas. 100 by 150 cm

#3 2007 (16), #1 2020 (66)

Maria Vyazhevich

17967
Zverkov Yefrem. Thunderstorm in Autumn. 1974
Zverkov Yefrem
Thunderstorm in Autumn
1974

Oil on canvas

#3 2012 (36)

Anna Ilyina

17968
Zverkov Yefrem. Cold Wind. 1967
Zverkov Yefrem
Cold Wind
1967

#4 2017 (57)

Svetlana Volodina

17969
Zverkov Yefrem. Young Rowan Trees. 1992
Zverkov Yefrem
Young Rowan Trees
1992

Oil on canvas

100 × 80 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30700
Zverkov Yefrem. Spring. 1965
Zverkov Yefrem
Spring
1965

Oil on cardboard

105 × 89 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30702
Zverkov Yefrem. Pink Clouds. 1993
Zverkov Yefrem
Pink Clouds
1993

Oil on canvas

100 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30704
Zverkov Yefrem. Rainbow. 1974
Zverkov Yefrem
Rainbow
1974

Oil on cardboard

86 × 105 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30706
Zverkov Yefrem. First Snow. 1980
Zverkov Yefrem
First Snow
1980

Oil on canvas

80 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30708
Zverkov Yefrem. Sunny February. 1998
Zverkov Yefrem
Sunny February
1998

Oil on canvas

100 × 100 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30710
Zverkov Yefrem. Spring Flood. 1985
Zverkov Yefrem
Spring Flood
1985

Oil on canvas

90 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30712
Zverkov Yefrem. Autumn. 1985
Zverkov Yefrem
Autumn
1985

Oil on canvas

86 × 109 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30714
Zverkov Yefrem. Old Mill. 1985
Zverkov Yefrem
Old Mill
1985

Oil on canvas

85 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30716
Zverkov Yefrem. Morning. 1980
Zverkov Yefrem
Morning
1980

Oil on canvas

80 × 100 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30718
Zverkov Yefrem. Blooming Lilac. 1969
Zverkov Yefrem
Blooming Lilac
1969

Oil on canvas

100 × 110 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30720
Zverkov Yefrem. Spring. 2000
Zverkov Yefrem
Spring
2000

Oil on canvas

96 × 106 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30722