Kopelovich Alexander

Alexander KOPELOVICH. In the artist’s studio
In the artist’s studio

Oil on canvas. 68 by 54 cm

#2 2004 (03)

O. ZEMLYAKOVA, V. LEONIDOV

18539
Alexander KOPELOVICH. Fruits
Fruits

Oil on canvas. 66 by 51 cm

#2 2004 (03)

O. ZEMLYAKOVA, V. LEONIDOV

18540