Komarov Vasily

Vasily KOMAROV. Portrait of Valya Khodasevich. 1900
Portrait of Valya Khodasevich
1900

Oil on canvas. 71.5 by 142.5 cm

Tretyakov Gallery

#3 2006 (12)

Yekaterina Selezneva

18484